CALIFORNIA

 

Thank you to Mr. Walter C. Hurst for sharing his wealth of knowledge on the dating of American bottles

and sending materials to illustrate and describe the following data

 

Dziękuję Panu Walterowi C. Hurst za podzielenie się bogatą wiedzą na temat datowania amerykańskich butelek

i przesłanie materiałów służących zilustrowaniu i opisaniu poniższych danych

 

 

"Sausalito News", 28 June 1935

 

STATE LIQUOR TAX STAMPS MUST BE ON BOTTLE JULY 1 1935

Commencing next Monday, July 1, all liquor other than beer and wine sold in this state will be subject to a state tax of 80 cents a gallon under the new Alcoholic Beverage Control Act recently passed by the Legislature. The tax will be collected through the sale of tax stamps to be attached to bottles containing liquor. The stamps are of denominations ranging from 2 cents for two-ounce bottles to 80 cents for bottles cortaining one gallon.

All stocks of liquor now in the possession of retailers must to stamped by July 1. Stamps are now available for distribution to retailers through various branches of the Bank of America.

After Monday every retailer who has unstamped liquor In his Possesion will be violating the law and All such liquor will be subject to seizure.

All deliveries of distilled spiritus to retailers on or after July 1. must be accompanied by a sufficient number of stamps to cover the bottlers of liquor delivered.

 

 

ZNACZKI PAŃSTWOWEGO PODATKU OD NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH MUSZĄ BYĆ NA BUTELKACH OD 1 LIPCA 1935 r.

Począwszy od najbliższego poniedziałku, 1 lipca, wszystkie trunki inne niż piwo i wino sprzedawane w tym stanie będą podlegały państwowemu podatkowi w wysokości 80 centów za galon, zgodnie z nową ustawą o kontroli napojów alkoholowych, uchwaloną niedawno przez Legislaturę. Podatek będzie pobierany poprzez sprzedaż znaczków podatkowych, które będą dołączane do butelek zawierających alkohol. Znaczki mają nominały od 2 centów za butelki dwuuncjowe do 80 centów za butelki zawierające jeden galon.

Wszystkie zapasy alkoholu znajdujące się obecnie w posiadaniu detalistów muszą zostać ostemplowane do 1 lipca. Znaczki są obecnie dostępne do dystrybucji dla detalistów poprzez różne oddziały Bank of America.

Po poniedziałku każdy detalista, który ma w swoim posiadaniu nieostemplowany alkohol, będzie naruszał prawo i wszystkie takie trunki będą podlegały konfiskacie.

Wszystkie dostawy destylowanego spirytusu do detalistów w dniu 1 lipca lub po nim muszą być zaopatrzone w wystarczającą liczbę stempli, aby pokryć butelki dostarczonego trunku.

 

 

1935.VII.01 r. - ?

 

 

From July 1, 1935, paper stamps came into use. They were white with orange printing and a red serial number.
In the upper part the inscription "STATE OF CALIFORNIA". Fee 2 cents. At the bottom of the stamp the inscription "TAX STAMP. DISTILLED SPIRITS".

 

For bottles of up to 2 ounces (59.15 ml)

The first "Narrow A" series had a 4-digit number. The next series (probably entered in September) "Wide A" had a 5-digit number.

 

 

Od 1 lipca 1935 r. do użycia weszły papierowe znaczki. Były białe z pomarańczowym nadrukiem i czerwonym numerem seryjnym.

W górnej części napis "STATE OF CALIFORNIA". Opłata 2 centy. Na dole znaczka napis "TAX STAMP. DISTILLED SPIRITS".

 

Na buteleczki o pojemności do 2 uncji (59,14 ml)

 

Pierwsza seria "Wąskie A" miała 4-cyfrowy numer. Kolejna seria (weszła prawdopodobnie we wrześniu) "Szerokie A" miała 5-cyfrowy numer.

 

 

1935 r. - 1936 r.

 

At the end of 1935, stamps in the form of decals came into use. Tall with rounded top, salmon color, printed in black. Value 2 cents. Date of use stamped on the stamp.

 

In the center of the stamp - a white with black printed seal of the state of California. It depicts, among others, Minerva, the Roman goddess of wisdom, and a brown bear eating grapes.

The expression Eureka means "I discovered it!" It is the motto of California. 
 

Line over the inscription "EUREKA" continuous.

 

 

Pod koniec 1935 r. weszły do użycia znaczki w formie kalkomanii. Wysokie z zaokrągloną górą, kolor łososiowy, nadruk czarny. Wartość 2 centy. Data użycia znaczka stemplowana na znaczku.

 

Na środku znaczka - biała z czarnym nadrukiem pieczęć stanu Kalifornia. Przedstawia m.in. Minerwę, rzymską boginię mądrości i niedźwiedzia brunatnego żywiącego się winogronami.

Wyrażenie Eureka oznacza "Odkryłem to!". To motto Kalifornii. 

 

Linia nad napisem "EUREKA" ciągła.

 

 

1937 r. - 1940 r.

 

Since 1937, the stamps have changed to a more orange color.
 

The 2-cent stamps went out of use in 1940.

 

Line above the inscription "EUREKA" broken.

 

 

Od 1937 r. znaczki zmieniły kolor na bardziej pomarańczowy.

 

Znaczki o wartości 2 centów wyszły z użycia w 1940 r.

 

Linia nad napisem "EUREKA" przerwana.

 

 

1941 r.

 

In 1941, paper stamps in white with dark pink printing were in use.

 

For bottles with a capacity of up to 3 ounces (88.72 ml)

 

The stamps for the miniatures were stamped with the black inscription "SAMPLE NOT TO BE SOLD"

 

 

W 1941 r. były w użyciu papierowe znaczki w kolorze białym

z ciemnoróżowym nadrukiem.

 

Na buteleczki o pojemności do 3 uncji (88,72 ml)

 

Na znaczkach dla miniaturek był stemplowany czarny napis "SAMPLE NOT TO BE SOLD"